Nodweddion ac enghreifftiau o gyfansoddiad priodas ar gyfer llygaid gwyrdd

Свадебный макияж для зеленых глазEyes

Mae perchnogion llygaid gwyrdd yn ddigwyddiad prin, ac maent bob amser yn denu sylw. Dim ond 2% o boblogaeth y byd sydd â’r arlliw hwn o’r iris. Dyna pam y dylid meddwl am unrhyw un o’u delwedd, a hyd yn oed yn fwy felly priodas, i’r manylion lleiaf. Bydd cyfansoddiad a ddewiswyd yn gywir yn helpu i bwysleisio lliw unigryw’r llygaid.

Nodweddion colur ar gyfer priodferch gyda llygaid gwyrdd

Ar gyfer merched llygaid gwyrdd, arlliwiau tawel, pastel neu gynnes sydd fwyaf addas, yn erbyn eu cefndir y bydd y llygaid yn sefyll allan. Enghraifft fyddai: terracotta, efydd, lliwiau pinc.
Colur priodas ar gyfer llygaid gwyrddPeidiwch â defnyddio lliwiau llachar fel glas a gwyrdd. Ar gyfer priodas glasurol, byddant yn arbennig o allan o le.

Rheolau ar gyfer dewis colur priodas ar gyfer llygaid gwyrdd

Colur o ansawdd uchel a chroen wedi’i baratoi’n dda yw’r allwedd i golur llwyddiannus. Y prif faen prawf ar gyfer cynhyrchion yw’r gallu i sicrhau gwydnwch a chywirdeb colur trwy gydol y dathliad.

Sylfaen colur a choelwyr

Sail unrhyw golur yw’r naws. Er mwyn iddo orwedd yn gyfartal ar y croen, mae angen i chi ei baratoi’n iawn: +

 1. Dechreuwch gydag arlliw ac ewch dros eich wyneb.
 2. Dilynwch gyda serwm lleithio. Wrth ei gymhwyso, gwnewch dylino ysgafn i wasgaru’r llif gwaed.

Pan fydd y croen yn barod ar gyfer colur, gallwch droi at y sylfaen. Mae angen i briodferched â llygaid gwyrdd ddewis:

 • Hufen ysgafn. Os yw’r croen heb frech. Dylai orwedd ar yr wyneb bron yn ddiarwybod, ei alinio a pheidio â chlocsio i mewn i blygiadau.
 • Mae’r tôn ychydig yn dynnach. Os yw’ch croen yn dueddol o dorri allan. Bydd hyn yn helpu i guddio amherffeithrwydd a rhoi tôn gyfartal i’r croen.

Gadewch i ni siarad am concealers, sydd hefyd yn bwysig iawn. Mae’r rhain yn cynnwys conalers o wahanol fathau.

 • Dewiswch gynnyrch a fydd ychydig yn ysgafnach ei naws, yn enwedig os oes gennych gochni – bydd cynnyrch o’r fath yn helpu i’w cuddio.
 • Mae’n well prynu concealer gyda gwead hufenog, gan fod ei gwmpas yn well.

Mae concealer hefyd yn cael ei gymhwyso o dan y llygaid i guddio cleisiau naturiol neu gapilarïau tryloyw.

Dewis o eyeliner a mascara

Y prif faen prawf ar gyfer y ddau offeryn hyn yw na ddylent ddadfeilio. Mwy am eyeliner:

 • Asiant hylif. Yn addas ar gyfer y rhai sydd â sgil mewn tynnu saethau. Bydd y gwead trwchus yn gadael marc llachar ar yr amrant. Mae’n well tynnu saethau o led canolig ag ef. Gall smwtsio’n hawdd, felly byddwch yn ofalus wrth ei ddefnyddio.
 • Eyeliner pensil. Mae cynnyrch o’r fath yn fwy sefydlog ac yn gwrthsefyll dŵr. Ac mae hyn yn golygu ei bod hi’n anoddach ei olchi i ffwrdd. Gyda chymorth eyeliner pensil, gallwch chi hyd yn oed dynnu llinellau tenau.

Wrth ddewis mascara, dylech dalu sylw i’r pwyntiau canlynol:

 • Tasel. Er mwyn cyrlio’r amrannau a’u paentio’n gyfartal, mae brwsh crwm gyda rhiciau byr yn addas. Bydd brwsh silicon gyda dannedd prin yn ychwanegu cyfaint at eich amrannau.
 • Dyfalwch. Gan fod y digwyddiad yn addo bod yn hir, yn unol â hynny, dylai’r mascara bara am amser hir. Felly, gallwch chi hyd yn oed ddewis cynnyrch gwrth-ddŵr. Gallwch hefyd gymhwyso’r cynnyrch mewn haen drwchus fel ei fod yn aros ar y llygadau erbyn diwedd y digwyddiad.

Cyfuchlin gwefusau a minlliw

Nid oes ots pa gysgod minlliw rydych chi’n ei ddewis: llachar, golau neu dywyll, y prif beth yw ei fod mewn cytgord â’r colur cyfan yn gyffredinol. Cyn defnyddio minlliw, mae angen i chi gyfrifo cyfuchlin y gwefusau. I wneud hyn, dewiswch:

 • Pensil arweiniol. Rhowch sylw i drwch y stylus. Os oes gennych wefusau tew, yna dewiswch un mwy trwchus. Os yw’r gwefusau’n ganolig neu’n denau, yna mae pensil tenau yn well. Ni ddylai’r asiant cyfuchlin fod yn rhy feddal. Fel arall, ni fydd y cyfansoddiad yn para’n hir. Ond ni ddylai’r plwm fod yn galed chwaith, mae’n bygwth na fydd y pensil yn gadael ôl o gwbl. Mae angen i chi ddewis y cymedr euraidd.
 • Pensil hufen. Yn ei wead, mae’n debyg i minlliw, ond gyda’i help gallwch chi baentio’n well dros ymylon y gwefusau a rhoi cyfaint iddynt.

Dylai unrhyw gynnyrch cyfuchlinio fod ychydig yn dywyllach na chysgod minlliw.

Wrth ddewis minlliw, rhowch sylw i:

 • gwead. Dylai fod yn hawdd ei gymhwyso a pheidio â sychu’ch gwefusau wedyn.
 • Ymarferoldeb. Wrth ddewis cynnyrch hylif gyda brwsh, mae’n werth cofio ei fod yn fwy iro na’r minlliw hufen arferol.

Nodweddion dewis cysgodion priodferch â llygaid gwyrdd, gan ystyried y math o liw

Mae’r math o liw yn gynnes ac yn oer. Mae’r cyntaf yn cynnwys merched â gwallt tywyll, melyn neu goch. I oerni – merched gyda chroen gweddol a gwallt melyn.
Math o liw

Yn ôl lliw gwallt

Ni allwch ystyried colur, heb ystyried lliw y gwallt. Gadewch i ni ddweud wrthych pa liwiau sydd orau i ferched gyda gwahanol arlliwiau o gyrlau:

 • Blondes. Arlliwiau ysgafn, tawel. Gallwch ddefnyddio llwyd myglyd, cysgodol, ond ni ddylai orchuddio’r amrant cyfan. Peidiwch â leinio’r amrant isaf â chysgodion tywyll, ar gyfer hyn mae’n well defnyddio arlliwiau brown golau, efydd neu beige.
 • Gwallt brown. Bydd eich llygaid yn edrych yn ysblennydd os byddwch chi’n eu pwysleisio gyda lliwiau mwy dwys, fel: efydd, brown a theracota.
 • Brunettes. Gallwch ddewis lliwiau bywiog. Bydd arlliwiau tywyll hefyd yn edrych yn dda. Peidiwch â bod ofn du, oherwydd bydd yn edrych yn gytûn â lliw eich gwallt.
 • Sinsir. Mae’r lliw gwallt hwn ynddo’i hun yn denu sylw, felly ni ddylech osod llawer o acenion a dewis lliwiau llachar neu dywyll hefyd. Mae’n werth edrych yn agosach ar liwiau pastel, gall fod yn bricyll, pinc, beige, arian.

Gan gysgod llygaid gwyrdd

Mae gan lygaid gwyrdd eu tanlinellau eu hunain. Ac mae gan bob un ohonynt ei liwiau ei hun, y mae’r llygaid yn edrych yn fwy manteisiol gyda nhw:

 • Llygaid gwyrddlas. Argymhellir defnyddio arlliwiau euraidd, brown, arian.
 • Llygaid llwyd-wyrdd. Gallwch ddefnyddio arlliwiau pastel, y prif nodyn yw osgoi llwyd, gan y bydd yn gwneud i’r llygaid edrych yn golchi yn ei erbyn.

Opsiynau colur priodas llygaid gwyrdd

Rydym yn cynnig golwg fanwl ar sawl amrywiad o gyfansoddiad priodas ar gyfer llygaid gwyrdd. Bydd pob un ohonynt yn addas ar gyfer perchennog unrhyw fath o liw, ond mewn rhai mannau bydd yn rhaid i chi wneud rhai addasiadau.

Ysgafn a meddal/clasurol

Mae’r cyfansoddiad hwn yn cynnwys ychydig o gosmetigau addurniadol. Dylai’r sylfaen fod yn ysgafn ac yn cyd-fynd yn llawn â thôn y croen. Eiliadau sylfaenol:

 • Peidiwch â gwneud i’ch aeliau sefyll allan. Rhowch sylw i’w lliw naturiol. Dim ond gyda phensil neu gysgodion cywirwch eu siâp, ac yna eu gosod gyda gel steilio.
 • Defnyddiwch arlliwiau cynnil. Rydym yn cynnig arian, aur neu frown. Dylai’r amrant symudol cyfan gael ei orchuddio ag arlliwiau o arian, a dylid rhoi lliw mwy dirlawn ar y crych.
 • Defnyddiwch liwio. Fel nad yw’r lliwiau’n edrych ar wahân i’w gilydd, cymysgwch nhw’n dda, felly byddwch chi’n cyflawni graddiant bach.
 • Gallwch chi wneud saethau bach. Ond ni ddylent fod yn llachar, ceisiwch beidio â defnyddio eyeliner du.
 • Nid yw cyfansoddiad o’r fath yn goddef lipsticks llachar. Mae’n well defnyddio lipsticks noethlymun neu sgleiniau gwefusau. Gallwch hyd yn oed wneud eich gwefusau gyda sglein dryloyw syml.
 • Dewiswch bronzer i gyfuchlin eich wyneb. Gallwch hefyd ddefnyddio aroleuwr ac eirin gwlanog neu gochi.

Cyfarwyddyd fideo ar gyfer cymhwyso’r fersiwn golau clasurol: https://youtu.be/hfd0s2ujQd0

Gwych

Yn yr achos hwn, dewiswch arlliwiau sglein a defnyddiwch fwy o aroleuwr. Yn ogystal â’r esgyrn boch, rhowch ef o dan yr aeliau ac ar flaen y trwyn. Cyfarwyddiadau creu:

 1. Ar gyfer yr amrannau, cymhwyswch gysgod llwydfelyn fel sylfaen. Yna paentiwch dros grib yr amrant gyda chysgodion brown, cymhwyswch lawer iawn o’r cynnyrch i’r gornel fewnol.
 2. Rhowch gysgod llygaid aur ar hyd yr amrant. Gallwch ddefnyddio cysgodion gyda secwinau mawr neu gymhwyso secwinau ar wahân.
 3. Yng nghornel allanol y llygad, cymhwyswch ychydig o gysgod euraidd hefyd, felly bydd yr edrychiad yn fwy mynegiannol.
 4. Leiniwch y llinell lash gyda phensil tywyll, yna cymhwyswch mascara du i’r amrannau i ychwanegu cyfaint.
 5. Rhowch sglein shimmery ar eich gwefusau.

Cyfarwyddyd fideo: https://youtu.be/tlhq3HUiYrc

gyda saethau

Gall y sail ar gyfer cyfansoddiad o’r fath fod yn unrhyw gysgod. Y prif acen yw’r saethau, gallant fod naill ai’n syml, o wahanol drwch, neu’n saethau sy’n ffurfio golwg cath.
Colur priodas gyda saethau ar gyfer llygaid gwyrddSut i:

 1. Dechreuwch dynnu saeth o’r tu mewn i’r llygad. Tynnwch linell yn ysgafn ar hyd yr amrannau tua’r canol.
 2. Gan dorri ar draws y llinell honno, tynnwch gynffon y saeth. Yna ei dewychu ychydig.
 3. Cysylltwch y llinell gyntaf â’r ponytail. A’u gwneud yn fwy.
 4. Dewch â’r saeth i’r ffurf derfynol.
 5. Lliwiwch eich amrannau.

Rheolau ar gyfer creu saethau ar gyfer colur priodas:

 • Peidiwch â’u gwneud yn rhy hir, oherwydd gall hyn gulhau’ch llygaid yn weledol.
 • Peidiwch â chodi cornel y saeth allanol i fyny, ceisiwch ei yrru’n syth.
 • Ni ddylai’r saeth fod yn fyr iawn, fel arall ni fydd yn edrych yn gytûn.
 • Gallwch chi bwysleisio’r saethau trwy ailadrodd eu cyfuchlin ar hyd asgwrn yr amrant gyda chymorth cysgodion.

Mewn brown a llwydfelyn

Mae’r opsiwn colur hwn yn agos iawn at y clasurol. Mae’n hawdd ei berfformio a bydd yn addas ar gyfer merched ag unrhyw liw gwallt.
Colur priodas mewn arlliwiau brown a llwydfelynSut i:

 1. Gorchuddiwch yr amrant symudol cyfan gyda chysgodion llwydfelyn. Rhowch gysgod llygaid brown ar ei ben. Cymysgwch ychydig i fyny ac i’r ochr.
 2. I ychwanegu croen at eich cyfansoddiad, leiniwch yr amrant isaf gyda chysgodion brown a thynnwch saeth.
 3. Rhowch gysgod aur ar yr amrant uchaf.
 4. Lliwiwch eich amrannau.
 5. Ni ddylai gwefusau fod yn llachar. Rhowch arlliw o minlliw arnynt sy’n debyg o ran cysgod i frown.

rhew mwg

Mae cyfansoddiad o’r fath yn gofyn am bresenoldeb arlliwiau tywyll. Felly, mae angen i blondes fod yn ofalus wrth ei gymhwyso, gallwch chi ei orwneud hi. Sut i:

 1. Ar yr amrant symudol, cymhwyswch gysgodion brown fel sylfaen, wrth beintio dros y rhan asgwrn.
 2. Gwneud cais cysgodion llwyd ar ei ben, ychwanegu du i gornel allanol y llygad. Cymysgwch bopeth.
 3. Leiniwch yr amrant isaf gyda chysgodion llwyd, cymysgwch ychydig.
 4. Mae’n well dewis minlliw nad yw’n llachar, fel nad oes gormod o acenion yn y cyfansoddiad, felly bydd yr edrychiad yn cael ei golli. Rhowch gysgod tebyg i’ch lliw gwefus naturiol.

Cyfarwyddyd fideo: https://youtu.be/4gAAOrxc2CQ

Nyudovy

O fewn y colur hwn, mae angen i chi ddefnyddio arlliwiau tawel a fydd ond yn pwysleisio harddwch naturiol y briodferch. Sut i wneud:

 1. Fel sylfaen ar yr amrant symudol, cymhwyswch gysgodion llwydfelyn, yna rhowch gysgod pinc meddal yn y canol ac yng nghornel allanol y llygad.
 2. Peidiwch â thynnu sylw at eich aeliau. Ond os oes gennych chi flew tenau, arlliwiwch nhw gyda phensil aeliau neu farciwr. Gall fod yn ddigon i drwsio’r aeliau â gel.
 3. Ar y gwefusau, rhowch minlliw noethlymun sydd ychydig yn fwy disglair na lliw eich gwefusau naturiol, neu amlygwch y gwefusau gyda sglein.
 4. Peidiwch ag anghofio gochi, gall fod yn binc neu eirin gwlanog yn dibynnu ar naws eich croen. Os oes gennych groen tywyll, yna mae’n well defnyddio blush eirin gwlanog.

Cyfarwyddyd fideo: https://youtu.be/_Z7-1bOgFDU

Retro

Dylai cyfansoddiad o’r fath gyfeirio’n feddyliol bawb sy’n bresennol at amseroedd y 90au. Felly, mae’n werth ailadrodd tueddiadau’r amser hwnnw, sef cysgodion glas neu las. Ond rhaid iddo fod yn briodol.
Colur retro priodasPerfformiad:

 1. Fel sylfaen, cymhwyswch gysgodion gwyn neu arian, ychwanegwch rai cysgodion glas ar ei ben, mae’n well eu cymhwyso yn y gornel yn unig. Hefyd, gellir tywyllu’r corneli gyda chysgodion brown.
 2. I roi mwy o ddifrifoldeb i’r ddelwedd, ychwanegwch saethau.
 3. Gwnewch eich amrannau’n drwchus (mascara, gyda llaw, gallwch chi ddefnyddio glas).
 4. Os nad yw’ch cysgodion yn llachar, yna gallwch chi ganolbwyntio ar y gwefusau, yn enwedig os ydyn nhw’n dew. Defnyddiwch minlliw pinc cyfoethog, ceirios, cwrel a hyd yn oed coch. Os nad ydych chi’n hoffi arlliwiau llachar ar y gwefusau, yna tynnwch yr ymylon gyda phensil, ac yna ei orchuddio â minlliw yn ei liw neu sglein.

Ar gyfer gwestai priodas

Ar gyfer merched sy’n bresennol yn y briodas fel gwestai, mae’n well dewis colur noethlymun neu glasurol. Ond os ydych chi am sefyll allan, gallwch chi ganolbwyntio ar y llygaid. Ar gyfer hyn:

 1. Rhowch gysgod llygaid euraidd ar yr amrant symudol. Yn y gornel allanol, ychwanegwch gysgodion brown a du neu lwyd. Ysgwyd y cyfan allan.
 2. I chwarae gyda’r ddelwedd, tynnwch saethau.
 3. Lliwiwch eich amrannau gyda mascara.
 4. Gwneud cais minlliw noethlymun ar eich gwefusau.
 5. Defnyddiwch bronzer.

https://youtu.be/kPGTVqMh8VE

Yn dibynnu ar y math a lliw y ffrog briodas

Y prif beth yw bod y cyfansoddiad a’r ffrog mewn cytgord â’i gilydd, yna bydd y ddelwedd yn edrych yn fwriadol ac yn aros yn y cof am amser hir. Beth i’w ystyried:

 • Os oes gennych chi ffrog syml, nad yw’n chwyddedig iawn, yna ni ddylai’r cyfansoddiad fod yn llachar – clasurol neu noethlymun sydd orau.
 • Os yw trên chic yn ymestyn y tu ôl i chi, yna dylai’r cyfansoddiad fod yn briodol – yn yr achos hwn, peidiwch ag ofni acenion ar y llygaid a’r gwefusau.

Awgrymiadau colur ar gyfer colur perffaith

Mae artistiaid colur yn amlwg yn fwy profiadol ac yn gwybod llawer am eu busnes, felly fe benderfynon ni rannu ychydig o awgrymiadau ganddyn nhw. Yr hyn y mae arbenigwyr yn ei argymell:

 • Peidiwch ag anghofio paratoi’ch croen ar gyfer colur. Peidiwch â hepgor camau tynhau a lleithio. Gyda nhw, bydd colur yn gorwedd ar y croen yn ysgafn, ni fydd yn rholio.
 • Defnyddiwch gochi. Byddant yn helpu i fywiogi’ch wyneb.
 • Rhowch balm gwefus cyn rhoi colur. Bydd hyn yn eu gwneud yn fwy meddal. Gwneud cais minlliw dim ond ar ôl amsugno.
 • Peidiwch â defnyddio gormod o arlliw. Ar ddiwedd y noson, gall y cynnyrch rolio i fyny, yn enwedig os nad yw o ansawdd uchel.
 • Peidiwch â gwneud cyfuchlinio yn glir. Dewiswch gynhyrchion cyfuchlinio sy’n agos at liw eich croen bob amser, fel arall bydd y marciau brwsh yn edrych fel baw.

Enghreifftiau llun o gyfansoddiad priodas ar gyfer llygaid gwyrdd

Dychmygwch luniau sy’n darlunio cyfansoddiad priodas yn dda i ferched â llygaid gwyrdd. Enghreifftiau o luniau:

 • Clasur cain gyda llygaid ychydig yn dywyll.Colur priodas cain
 • Mae’r acen yn canolbwyntio ar y llygaid, tra bod y gwefusau, i’r gwrthwyneb, bron yn cyd-fynd â lliw y croen (addas ar gyfer merched swarthy).Colur gyda phwyslais ar y llygaid
 • Mae’r acen wedi’i osod yn dda ar y llygaid a’r gwefusau, mae’r cysgodion euraidd yn cyd-fynd yn dda â chysgod symudliw y gwefusau.Colur gyda chysgodion euraidd
 • Mae’r colur llygaid tywyll ond dwys yn cael ei gydbwyso gan sglein gwefus sy’n creu effaith gwefusau “gwydraidd”.Colur gyda chysgodion tywyll a sglein ar y gwefusau

Mae cyfansoddiad priodas yn dasg gymhleth. Beth bynnag ydyw, ei brif nod yw ategu delwedd y briodferch a phwysleisio ei harddwch. Ond dylid rhoi llawer o sylw i liw’r llygaid. Mae’r dewis o arlliwiau a chyfeiriad y mei-cap yn dibynnu arno. Mae priodferched llygaid gwyrdd yn well eu byd gan ddefnyddio lliwiau pastel.

Rate author
Lets makeup
Add a comment